اطلاعیه اعلام نتایج آزمون استخدام پیمانی بهمن 1399

شنبه, 23 اسفند 1399 01:18

با عنایت به اعلام نتایج آزمون متمرکز دستگاه های اجرایی موضوع آزمون استخدام پیمانی مورخ 24 بهمن ماه 99، ضمن عرض تبریک به پذیرفته شدگان محترم (یک برابر ظرفیت رشته های بدون مصاحبه و سه برابر ظرفیت رشته های با مصاحبه) و با عنایت به اطلاعات خوداظهاری ثبت شده شرکت کنندگان درآزمون استخدامی سازمان اورژانس کشور درپرتال سازمان سنجش آموزش کشور، به اطلاع می رساند رشته های شغلی کارشناس فناوری اطلاعات سلامت، مسئول خدمات مالی و کارشناس تجهیزات پزشکی، مدارک و تصویر آن را به شرح ذیل و اطلاعات مندرج در دفترچه آزمون از تاریخ 25 اسفند 99 لغایت 20 فروردین 1400 به اداره نیروی انسانی سازمان اورژانس کشور به نشانی تهران، بزرگراه شهید ستاری، بلوار شهید خلیل آبادی، نبش خیابان هجرت، سازمان اورژانس کشور، طبقه دوم، واحد امور اداری سازمان حضورا ارائه و رسید دریافت نمایند.

سازمان موظف است کلیه تصاویر مدارک را با اصل آنها مطابقت داده و برابر اصل نماید.

تذکر 1: فرصت ارائه مدارک برای عنوان شغلی کارشناس شبکه( سه برابر ظرفیت رشته های با مصاحبه ) ازتاریخ  25 اسفند 99 لغایت 20 فروردین 1400 می باشد. بدیهی است به مدارکی که بعد از تاریخ ذکر شده ارائه نمایند ترتیب اثر داده نشده و همچنین امتیاز کرونا از نمره کلی فرد حذف خواهد شد.

تذکر 2: پذیرفته شدگان سه برابر ظرفیت در رشته های شغلی کاردان و کارشناس فوریت های پزشکی سازمان اورژانس کشورجهت ارسال مدارک و اطلاع در خصوص زمان مصاحبه به سایت ems115.behdasht.gov.ir مراجعه نمایند.

 

*جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص مدارک مورد نیاز  «اینجا»  کلیک نمائید

*دریافت فرم تعهدنامه آزمون استخدامی مورخ 24 بهمن 99

*دریافت فرم تایید سوابق خدمتی مشمولین امتیاز ویژه فعالیت در زمینه مقابله با کرونا

* جهت مشاهده راهنمای شیوه نامه اعمال امتیاز کرونا «اینجا» کلیک کنید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مدارک موردنیاز جهت ثبت نام پذیرفته شدگان

 1. تکمیل فرم تعهد نامه آزمون استخدامی مورخ 24 بهمن 1399 (دانلود فرم از سایت سازمان اورژانس کشور)
 2. اصل به همراه تصوير تمام صفحات شناسنامه عکس دار
 3. اصل به همراه تصوير پشت ورو کارت ملي و يا رسید پستي کارت های ملي تعويض شده
 4. عکس پرسنلي4*3با رعايت شئونات اسلامي
 5. درصورت تاهل، تصوير تمام صفحات شناسنامه همسر و فرزندان
 6. اصل به همراه تصوير کارت پايان خدمت نظام وظیفه عمومي يا معافیت دائم (ويژه برادران)
 7. تصوير کارنامه قبولي در آزمون استخدام پیماني بهمن ماه 1399
 8. اصل به همراه تصويرآخرين مدرك تحصیلي

تبصره : دارا بودن مقاطع تحصیلي مورد نیاز مندرج در شرايط احراز مشاغل ذکر شده در دفترچه راهنما

 1. اصل به همراه تصوير گواهي پايان طرح مشمولین خدمت پزشکان و پیراپزشکان يا معافیت ازآن برای رشته های اجباری
 2. گواهي مبني برموافقت با انصراف از طرح برای مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان در رشته های اختیاری
 3. اصل به همراه تصوير مدارك ايثارگری (ويژه داوطلبان ايثارگر)
 4. اصل به همراه تصوير مدارك بومي داوطلب طبق مفاد دفترچه آگهي استخدام واصلاحات آن
 5. اصل به همراه تصوير گواهي معلولیت از سازمان بهزيستي برای معلولین عادی
 6. تصوير ساير مدارك طبق مفاد آگهي حسب ضرورت
 7. تکمیل فرم فعالیت دربخش کرونا (دانلود فرم از سايت و تکمیل و امضاء مقام مربوطه )

 

 

 

 

 

 

 

نحوه تکمیل فرم تایید سوابق خدمتی

مشمولین امتیاز ویژه فعالیت در زمینه مقابله با کرونا

واجدین شرایط جهت تکمیل فرم :

سابقه فعالیت در راستای وظايف و ماموريتهای محوله مستقیما در مقابله با ويروس کرونا و درمان بیماری کرونا (کوويد 19) 

مشمولین:

کارکنان قراردادی) اعم از کار معین، پزشک خانواده و بیمه روستايی، کارگری و... (، شرکتی، مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان و متعهدين خدمت موسسه.

مراکز مشمول:

مراکز درمانی و بهداشتی زير مجموعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، انستیتو پاستور و فوریتهای پزشکی.

نکته 1 :

واحدهای ستادی موسسه) اعم از حوزه رياست، معاونتها، دانشکده ها و (... جزء مراکز مذکور محسوب نمی شوند.

بازه زمانی:

بازه زمانی محاسبه امتیازات موضوع اين شیوه نامه ) مدت اشتغال فرد با رعايت شرايط اين شیوه نامه( از تاريخ اول اسفند 98 لغایت آخرین روز ثبت نام (26 دی ماه 99) در آزمون استخدامی مذکور می باشد.

 

نحوه احتساب امتیاز:

*احتساب امتیاز برای کارکنان مشمول صرفا در بازه زمانی که مرکز/بخش محل خدمت درگیری مستقیم با بیماری مذکور داشته امکان پذير می باشد.

*حداقل مدت زمان کارکرد مورد تايید برای کسب امتیاز مربوطه 15 روز می باشد. به سابقه خدمت 15 تا 29 روز يک امتیاز و به ازاء هر ماه کارکرد نیز دو امتیاز به فرد تعلق خواهد گرفت .

نکته 2 :

ملاک محاسبه امتیاز مربوطه، حضور فعال کارمندان، بدون احتساب مدت زمان مرخصی استحقاقی، استعلاجی، بدون حقوق وهرگونه فاصله خدمتی می باشد.

نکته 3 :

بررسی و تایید یا عدم تایید نهایی فرم تکمیل شده توسط اعضاء کمیته مربوطه صورت می پذیرد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.