مناقصه عمومی یک مرحله ای فراخوان 2002030223000002

سه شنبه, 19 ارديبهشت 1402 06:02

سازمان فوریت های پیش بیمارستانی اورژانس کشور در نظر دارد فراخوان کلیه امور مربوط به خدمات عمومی- تاسیسات و خدمات اداری خود را به شماره (سیستمی) 2002030223000002 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.

کلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و تحویل اسناد فراخوان تا بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد) به آدرس WWW.setadiran.ir انجام خواهد شد.
متقاضیان شرکت در فراخوان در صورت عدم عضویت در سامانه، نسبت به ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی ( به صورت بر خط) برای کلیه صاحبان امضای مجاز و مهر سازمانی اقدام لازم را به عمل آورند.

مواعد زمانی:

تاریخ انتشار فراخوان مناقصه: 17/02/1402 الی 18/02/1402

مهلت دریافت اسناد فراخوان مناقصه: 17/02/1402 الی 22/02/1402

سایت ویزیت : 23/02/1402 از ساعت 10:00 تا 11:00

مهلت ارسال پاکات مناقصه: از 24/02/1402 تا ساعت 10:00 صبح 06/03/1402

زمان بازگشایی پاکات: ساعت 11:00 صبح 06/03/1402

نوع تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار: ضمانت نامه بانکی یا فیش واریزی

اطلاعات تماس و آدرس دستگاه:

نشانی و کد پستی: تهران- بزرگراه ستاری شمالی- بلوار شهید خلیل آبادی-نبش خیابان هجرت- ساختمان سازمان اورژانس کشور با کد پستی

1473745841 و شماره تماس 02145115000

تاریخ انتشار نوبت اول: 17/02/1402

تاریخ انتشار نوبت دوم: 18/02/1402

م. الف : 490