بهره گیری از تکنولوژی های نوین در زندگی بشر امروز دستاوردهای زیادی برای او به همراه داشته و شرایط زندگی را با تغییرات شگرفی همراه ساخته است. اما این تکنولوژی در کنار سرعت بخشیدن به فرایند زندگی و فراهم ساختن امکانات رفاهی، مخاطرات زیادی را نیز به همراه داشته است که غفلت از آنها نتایج مرگباری را به همراه خواهد داشت.

این بخش حاوی نکات و مطالب ارزشمندی است که به شما کمک می کند تا از این خطرات پرهیز کرده یا در صورت بروز هر یک از آنها با حفظ خونسردی و مدیریت حادثه از عواقب مرگبار واقعه جلوگیری نمایید.

 

* نکات ایمنی

* اقدامات اولیه