کاربر گرامی

اطلاعات این بخش مختص کارکنان سازمان اورژانس کشور می باشد و ورود به آن تنها از طریق وارد کردن شماره پرسنلی و گذروازه اختصاصی امکان پذیر خواهد بود.

   ورود   

  ورود