شرایط خلاصه مقالات

  • خلاصه مقاله باید حداکثر 750 کلمه باشد.
  • خلاصه مقاله ارسالی باید حاوی اطلاعات کافی برای قضاوت مطلوب داوران باشد. لذا ارسال کننده مقاله باید حداکثر تلاش را برای ارایه اطلاعات کافی در چارچوب سقف کلمات تعیین شده به عمل آورد.
  • ساختار خلاصه مقاله به ترتیب شامل عنوان، نام نویسندگان، نام و وابستگی سازمانی نویسنده مسئول، مقدمه، روش کار، نتایج، بحث و نتیجه گیری و کلید واژه( حداقل 3-5 مورد) می باشد.
  • نام و اطلاعات تماس نویسنده مسئول(نشانی، تلفن همراه و ایمیل) به طور کامل درج شود. نویسنده مسئول با علامت(*) مشخص شود.
  • خلاصه مقاله ارسال شده به همایش نباید در هیچ یک از کنفرانس ها، کنگره ها، همایش ها و سمینارهای ( داخلی و خارجی) ارائه و یا چاپ شده باشد و همزمان نیز برای کنفرانس، کنگره و سمینار دیگری ارسال نشده باشد در غیر این صورت کلیه مسئولیت های حقوقی امر متوجه نویسندگان مقاله خواهد بود.
  • مسئولیت رعایت ضوابط و اصول اخلاق پژوهشی شامل صحت داده های جمع آوری شده، حقوق شرکت کنندگان احتمالی در پژوهش و ضوابط اخلاقی انتشاریافته ها از جمله تحقق شروط نویسندگی بر عهده نویسندگان خواهد بود.
  • در صدور گواهی سخنرانی و یا پوستر، ترتیب اسامی نویسندگان بر اساس ترتیب درج شده در چکیده مقاله  خواهد بود و برگزارکنندگان مسئولیتی در زمینه تغییر ترتیب نخواهند داشت.
  • مسئولیت درج اسامی صاحبان مقاله با نویسنده مسئول مقاله بوده دبیرخانه مسئولیتی در قبال عدم درج اسامی ندارد.
  • تغییر در ترتیب اسامی و یا اضافه و کم کردن اسامی بعد از ارسال چکیده مقاله امکان پذیر نبوده و دبیرخانه همایش در این زمینه مسئولیتی ندارد.