اعضای کمیته علمی

  • ·پنل سکته مغزی

مسئول پنل: دکتر حسن نوری ساری / معاون آموزش همگانی و اعتبار بخشی سازمان اورژانس کشور

عضو پنل: دکتر اصغر جعفری روحی / رئیس مرکز اورژانس زنجان

ارائه مقاله: شایان علیجان پور

 

  • ·پنل احیای قلبی ریوی

مسئول پنل: دکتر فرهاد حیدری / رئیس مرکز اورژانس اصفهان

عضو پنل: دکتر سید نادر نقیبی / رئیس مرکز اورژانس آبادان

عضو پنل: دکتر احسان مدیریان / سرپرست معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکي قزوین

ارائه مقاله: صونا زینال زاده

 

  • ·پنل تروما

مسئول پنل: دکتر فرزاد رحمانی / رئیس مرکز اورژانس تبریز

عضو پنل : دکتر هومن رفیعی / رئیس مرکز اورژانس کرمانشاه

عضو پنل: دکتر سهیل سلطانی / رئیس مرکز اورژانس قزوين

ارائه مقاله : مه ناز محمد خانی

 

  • ·ارائه مقاله سخنرانی

-         دکتر رحیم علی شیخی

-         محمد رضا آزاده

-         جلال برنا